dmo_logo_topdk_version

 
 
 

column_divider

 

DMO – særnummer om lyd- og musikproduktion

Meget store dele af nutidens musik formes i nært samspil med lyd- og optageteknologi i bred forstand. Det sker ofte i en sådan grad, at den konkrete teknologis betydning for produktionen ikke blot kan sammenlignes med den medformning, som de medvirkende instrumenter og musikere udøver, men også må inddrages i bestræbelsen på at anskue og begribe musikværkets kunstneriske ide og intention. Dette særnummer, som er blevet til i forlængelse af “Den 2. nordiske konference om lyd og musikproduktion”, der blev afholdt på Musikuddannelsen på Aalborg Universitet 12.-13. maj 2015, danner en mosaik af teoretisk tænkning, æstetiske visioner og praktiske tilgange i relation til lyd- og musikproduktion som forsknings-, udviklings- og undervisningsfelt.

Særnummeret, der er redigeret af Mads Walther-Hansen og undertegnede, markerer samtidig et redaktionskifte, idet Mads Krogh, Søren Møller Sørensen og jeg takker af efter seks år på broen og overlader DMO i Lea Wierøds, Kristine Ringsagers, Tore Tvarnø Linds og Mads Walther-Hansens hænder. Det skifte er vi, den gamle redaktion, meget trygge ved, og vi ønsker de fire unge redaktører god vind.

På den afgående redaktions vegne, Martin Knakkergaard.

Glædelig jul og godt nytår

dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Forord
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Toivo Burlin
Experimentell musikproduktionsvetenskap som kulturforskande musikvetenskap: Ett produktionsperspektiv på musik

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px

Mads Walther-Hansen
Sound Events, Spatiality and Diegesis
– The Creation of Sonic Narratives in Music Productions

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px

Totte Mattsson
Audiovisuella loopar och kollektiv live-looping

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px

Jan-Olof Gullö, Ivan Höglund, Julia Jonas, Hans Lindetorp,
Anton Näslund, Joakim Persson & Peter Schyborger

Nobel Creations: Producing infinite music for an exhibition

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px

Mark Grimshaw
A brief argument for, and summary of, the concept of Sonic Virtuality

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px

Justin Christensen
Virtual Distance and Soundstage,
and their Impacts on Experienced Emotional Valence

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px

Martin Knakkergaard
Numeriske tåger – eller hvad blev der i grunden af de tre andre causa?

se abstract

Hent hele særnummeret som pdf


Velkommen til DMO Vol. 7, 2015
 
Vi er glade for at kunne præsentere de første bidrag til DMO Vol. 7.
 
Svend Hvidtfelt Nielsen præsenterer i artiklen “Hvem er altereret?” resultatet af et omfattende teorihistorisk forskningsarbejde. Det handler om den akkord, der i dansk teoritradition kaldes ’den altererede vekseldominant’. Forfatteren sporer behandlingen af denne akkord i tyske, franske og italienske musikteoretiske værker fra det 18. til det 20. århundrede, og han udnytter den historiske indsigt til en kritisk diskussion af akkordens behandling i danske musikteoretiske værker fra 1933 til i dag.
 
Søren Møller Sørensen rapporterer fra Den 23. Konference for Arabisk Musik i Cairo 1.-10. november 2014. Rapporten kommenterer konferencens indhold og form og berører også, hvordan de politiske forhold i Egypten spiller ind.

Søren Møller Sørensens artikel “Naṣīr Shammas – lutvirtuos og engageret kunstner” omhandler sammenhænge og brudflader mellem kunst og ideologi i den moderne arabiske kultur som disse træder frem i relation til den irakisk fødte musiker Naṣīr Shammas’ mediepersona. Artiklen bringer endvidere interessante overvejelser om det vestlige, historiske virtuosbegrebs relevans som forståelsesramme for Naṣīr Shammas som kunstner.

Helen Rossil diskuterer i artiklen “Viser på valse – vokale vinkler” den omfattende udgavelse af folkelig sang, som udkom under samme navn i 2013. I særdeleshed diskuteres forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed med en betoning af sangerens afgørende rolle, og artiklen spørger på den baggrund til den folkelige sangs status i dansk sammenhæng, hvor man modsat det øvrige Skandinavien ikke oplevede en vokal bølge i forlængelse af 1970’ernes folkemusik-revival.

dmo_07_01_ill_120px Svend Hvidtfelt Nielsen
Hvem er altereret?
Historisk motiveret argument for en kopernikansk vending i funktionsteorien.

se abstract

 
dmo_07_02_ill_120px

Søren Møller Sørensen
Rapport fra 23. Konference for Arabisk Musik i Cairo 1.-10. november 2014.

 
dmo_07_02_ill_120px

Sven Hroar Klempe
En imponerende oversikt over dagens musikkterapi.
Anmeldelse af Lars Ole Bonde (red.): Musikterapi. Teori, Uddannelse, Praksis, Forskning. En håndbog om musikterapi i Danmark.

 
dmo_07_01_ill_120px Søren Møller Sørensen
Naṣīr Shammas – lutvirtuos og engageret kunstner.

se abstract

 
dmo_07_05_ill_120px

Helen Rossil
Viser på valse – vokale vinkler
Konturer af gammel folkelig syngemåde mellem mundtlig og skriftlig kultur

se abstract


DMO - særnummer om Musik og hjerneforskning

Studier af musik i sammenhæng med hjernens måder at fungere på udgør et centralt bidrag til tidens musikfaglige forskning - internationalt såvel som herhjemme. Det er derfor med glæde, at DMO hermed publicerer et særnummer om dette emne redigeret af Niels Trusbak Haumann og Bjørn Petersen. Særnummeret præsenterer bidrag fra fem danske forskere og spænder emnemæssigt bredt - fra en overordnet introduktion til den såkaldt kognitive musikvidenskab over perceptionen af musik og lydobjekter til perspektiver på musikalsk ekspertise og musikalitet. Vi håber, at særnummeret vil give et inspirerende indblik i den aktuelle, tværfaglige musik og hjerneforskning, som foregår i Danmark, samt motivere til debat og videre studier.

På redaktionens vegne

Mads Krogh    

Forord
 

Niels Trusbak Haumann
An Introduction to Cognitive Musicology
Historical-Scientific Presuppositions in the Psychology of Music.

se abstract

 

Jens Hjortkjær
Sound objects – Auditory objects – Musical objects.

se abstract

 

Kristoffer Jensen
Sensory Dissonance Using Memory Model.

se abstract

 

Niels Chr. Hansen
Nye perspektiver på studiet af musikalsk ekspertise.

se abstract

 

Ole Kühl
Musikalitetens Dimensionalitet
– om biologi, kultur og musikvidenskab.

se abstract

Hent hele særnummeret som pdf


DMO – Særnummer om Musikcensur!

Det er med stor fornøjelse, at DMO hermed kan annoncere publikationen af et særnummer om Musikcensur (med den engelske titel: Researching Music Censorship). Nummeret indeholder syv bidrag, som illustrerer den store variation og de vidtrækkende implikationer i såvel spørgsmål om musikcensur som akademiske tilgange til disse.
Fra Pussy Riot til tyrkisk rap, fra Det tredje rige til “post-sovjettidens” Finland, fra cubanske live performances til danske forståelser af rap og dancehall – spørgsmål om musikcensur angår begrænsninger i ytringsfrihed, regulering og kontrol af sange, lyriske udtryk, artister og genrekulturer etc. i tæt sammenhæng med spørgsmål om seksualitet, køn, etnicitet, religion mm.

Gæsteredaktører er Helmi Järviluoma og Jan Sverre Knudsen, og baggrund for særnummeret er det NordForsk-financerede forskningsnetwork Researching Music Censorship, som blev etableret i 2010 på initiativ af Annemette Kirkegaard. Se venligst særnummerets Introduktion for detaljer om de syv artiklers tematiske og organisatoriske kontekst.

Vi er glade for, at DMO kan medvirke til en fortsat akademisk bevågenhed på dette vigtige emne for aktuel musikforskning.

På redaktionens vegne, Mads Krogh

dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Helmi Järviluoma / Jan Sverre Knudsen
Introduction
 
dmo_saernummer_2015_01_ill_120px Tore Tvarnø Lind
Blasphemy Cries over Pussy Riot’s “Punk Prayer”

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_02_ill_120px

Thomas Solomon
Self-censorship as Critique: The Case of Turkish Rapper Sagopa Kajmer

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_03_ill_120px

Kjetil Klette Boehler
How Live Cuban Popular Dance Music Expresses Political Values in Today’s Cuba

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_04_ill_120px

Ursula Geisler
Political Music Censorship: Some Remarks on Nazi Music Regulations 1933-1945

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_05_ill_120px

Antti-Ville Kärjä
Cultural Politics of Music Censorship in ‘Post-Soviet’ Finland

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_06_ill_120px

Kristine Ringsager
“It Ain’t Shit About the Music!”
Discussions on Freedom of Expression in Relation to Rap Music in Social Work

se abstract

 
dmo_saernummer_2015_07_ill_120px

Johannes Frandsen Skjelbo
Jamaican Dancehall Censored: Music, Homophobia, and the Black Body in the Postcolonial World

se abstract

Hent hele særnummeret som pdf


DMO - særnummer om musik som praksis

DMO præsenterer hermed et særnummer om musik som praksis. En sådan forståelse af musik er gennem de seneste årtier blevet stadig mere udbredt i en række af musikfagets discipliner - fra musiketnologien over populærmusikforskning og musiksociologi til den såkaldte new musicology. Herved udfordres andre bestemmelser af musik som fx nodenoteret værk eller klingende form - samtidig med at denne bevægelse i musikfaget kan ses i sammenhæng med tilsvarende i andre human- og samfundsvidenskaber.

I den første af nummerets seks artikler indkredses musikfagets overordende praksisorientering med afsæt i den New Zealandske musikforsker Christopher Smalls begreb om musicking. Gennem nummerets øvrige artikler anlægges en række teoretiske og tematiske perspektiver på forståelsen af musik som hhv. social, emotionel, temporal, spatial og materiel praksis.

Mens forståelsen af musik som praksis er grundigt behandlet i fx engelsksproget forskningslitteratur, så har dette indtil videre kun i mindre grad været tilfældet på dansk, og det er derfor også af denne grund med glæde, at DMO hermed udsender dette særnummer.

God læselyst!

Redaktionen

dmo_saernummer_2014_01_ill_120px Steen Kaargaard Nielsen / Mads Krogh
At musikere
En praktisk orientering i musikvidenskaben – i et faghistorisk og videnskabsteoretisk lys.

se abstract

 
dmo_saernummer_2014_02_ill_120px

Steen Kaargaard Nielsen
At skabe en komponist
Om kompositionsmusik som kollektiv social praksis eksemplifi ceret ved to
britiske cases.

se abstract

 
dmo_saernummer_2014_03_ill_120px

Tore Tvarnø Lind
Tradition som musikalsk erindringspraksis.

se abstract

 
dmo_saernummer_2014_04_ill_120px

Iben Have
Musik som kommunikativ emotionel praksis i Armadillo.

se abstract

 
dmo_saernummer_2014_05_ill_120px

Nina Gram
Musikalsk stedsans
En undersøgelse af sansernes betydning for etableringen og erfaringen af stedet.

se abstract

 
dmo_saernummer_2014_06_ill_120px

Mads Krogh
Mellem ting og sager
Musik som materiel praksis – et aktør-netværks-perspektiv.

se abstract

Hent hele særnummeret som pdf

 

 

column_divider

DMO Vol. 6

dmo_06_01_ill_120pxGro Trondalen / Lars Ole Bonde
Musik är mycket mer än bara musik
– Samtal med Alf Gabrielsson.
abstract

dmo_06_02_ill_120pxLea Maria Lucas Wierød
“Hvor livspoesien iklædes musikalsk klædebon”
Mediale kontakt- og brudflader mellem ord og melodi, belyst ved den musikalske romances genrefusion med den litterære salme.
abstract