dmo_logo_topdk_version

 
 
 

column_divider

 

Formål og organisation
Dansk Musikforskning Online (DMO) blev stiftet i 2012 med det formål at tilvejebringe publiceringsmuligheder for danske musikforskningsmiljøer på tværs af institutionelle tilhørsforhold. Musikforskning er i dag et bredt og rigt facetteret felt, og DMO ser det som sin opgave at være medie for en dialog på tværs af hele forskningsfeltet.

Disse formål afspejles i tidsskriftets organisation. DMO udgives af en udgiverkomite med medlemmer fra de musikvidenskabelige afdelinger ved universiteterne i Aalborg, Århus og København, Musikkonservatorierne i Danmark, Det Kongelige Bibliotek og Dansk Folkemindesamling. De fire medlemmer af redaktionen kommer fra universiteterne i Aalborg, Århus og København, hvis hidtidige monoinstitutionelle tidsskrifter Col legno, Cæcilia og Musik & Forskning er nedlagt til fordel for DMO. Via DMOs hjemmeside er der adgang til disse tidsskrifters artikler i elektronisk form.

I DMOs peer review-panel indgår pt. 14 musikforskere fra institutioner i de nordiske lande. Redaktionen har mulighed for at supplere panelet efter behov.

Det er DMOs hovedopgave at publicere forskningsresultater i form af peer reviewede artikler. For yderligere at tilgodese tidsskriftets netværksdannende funktion optages også ikke-peer reviewet stof: arbejdspapirer, diskussionsoplæg eller mindre bidrag, rapporter fra aktiviteter i de forskellige forskningsmiljøer ol.

DMO udkommer kun på internettet i elektronisk form og er gratis og frit tilgængeligt på adressen www.danishmusicologyonline.dk. Den elektroniske publiceringsform giver mulighed for at linke til supplerende stof, eksempelmateriale osv. Redaktionen drøfter gerne udnyttelsen af disse muligheder med bidragyderne.

DMO finansieres ved en bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Udgivelsessprog
DMOs hovedsprog er dansk og engelsk. Det indgår i tidsskriftets idegrundlag, at dansk forsat skal være prioriteret som videnskabssprog. Der kan desuden optages bidrag på svensk, norsk og tysk.

Udgivelsesrytme, indsendelse af forslag til bidrag
DMO udgiver biddrag løbende på tidsskriftets hjemmeside med en retrospektiv opsamling i én årlig volumen. Bidragydere bedes orientere sig i tidsskriftets vejledning. I tillæg hertil udgiver DMO særnumre om emner der falder inden for tidskriftets faglige profil.

Bredde i form og indhold
Bredden af det faglige og institutionelle felt, hvorfra DMO ønsker at hente sine bidragydere og læsere, indebærer, at det må formidle resultater af meget forskellige forskningspraksisser. Det indebærer også, at det må være åbent for forskellige typer af formidling. Det indgår i grundlaget for redaktionens arbejde, at de forskellige forskere og forskningsmiljøer vil producere videnskabelige artikler af forskellige typer eller genrer. Redaktionen går gerne i dialog med potentielle bidragydere om de forskellige muligheder. Alle bidrag, der ønskes optaget i tidsskriftets afdeling for videnskabelige artikler, underkastes blind peer review før udgivelse.