dmo_logo_topdk_version

 
 
 

column_divider

 

Vejledning
DMO er et bredt favnende peer review-baseret videnskabeligt tidsskrift, der er åbent for alle musikforskere.

Tidsskriftet har samtidig en sektion, der giver mulighed for at publicere arbejdspapirer, diskussionsindlæg eller mindre artikler og konferencebidrag, rapporter fra de danske forskningsmiljøer og oversigter over musikvidenskabelige specialer mm.

Bidragstyper
I praksis ønsker DMO at publicere forskellige typer tekster, der falder inden for musikvidenskabelig forskning i og omkring musik.

Bidrag, der fremsendes med henblik på optagelse som videnskabelige artikler, underkastes peer review.

Under kategorien musikvidenskabelige artikler hører typisk, men ikke udelukkende: 

  • Musikhistoriske, populærmusikalske, musikantropologiske, musiktekniske osv. studier
  • Empirisk funderede, teoretiske og refleksive studier
  • Essays der behandler musikvidenskabelige problemstillinger og som reflekterer over teorier og metoder i relation hertil
  • Artikler, der forholder sig kritisk diskuterende til et særligt afgrænset musikvidenskabeligt felt og dets aktuelle status
  • Artikler der fokuserer på anvendt musikvidenskab fx inden for musikpædagogik, musikpsykologi, musik i samspil med andre medier, musik inden for behandling og terapi

Øvrige bidrag som fx arbejdspapirer, diskussionsoplæg, konferenceindlæg o.l. behandles af redaktionen uden eksterne peer reviewere. DMO publicerer kun anmeldelser i meget begrænset omfang.

Indlevering af bidrag
Indlevering af bidrag sker pr. mail til Tore Tvarnø Lind (tore@danishmusicologyonline.dk). Alle bidrag indsendes elektronisk i Word-format (.doc eller .docx). Billedillustrationer, figurer mv. må gerne figurere i bidraget, men skal også indsendes i separate filer i højest mulige opløsning. Forfatterne står selv for at indhente de fornødne tilladelser til at bruge andres billedmateriale og andet materiale beskyttet af ophavsretten.

Skabelon og skrivevejledning
DMO anvender noteformatet Author-Date, som det er beskrevet i The Chicago Manual of Style Online, der kan hentes på sitet

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html (NB: Klik på fanen Author-Date).

Yderligere retningslinjer for opsætning og udformning af bidrag fremgår af DMOs skabelon, som kan downloades nedenfor. Når skabelonen er downloadet, kan den åbnes som et word-dokument, hvoraf DMOs retningslinjer fremgår, samtidig med at dokumentet indeholder en række forindstillede afsnitstypografier (menu med disse åbnes ved at trykke Windows: Alt+Ctrl+Shift+S / Mac: Alt+Cmd+Shift+S).

hent skabelonen her

Som det fremgår af skabelonen, skal bidraget forsynes med en titelside, som kun behandles af redaktionen. Her skal oplysninger om forfatter, samt hvilken kategori bidraget ønskes optaget under, anføres. For videnskabelige artikler, der skal underkastes peer review, må forfatteroplysninger ikke fremgå af artiklen i øvrigt. I henvisninger til forfatteren – fx til tidligere arbejder – kan forfatterens navn erstattes med ”FORFATTER”.

DMO udgiver bidrag på dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk. Sproglig revision af ikke-danske tekster påhviler forfatterne. Det forudsættes, at sproglig redaktion foretages af en professionel eller en læser med det pågældende sprog som modersmål.

Omfanget af videnskabelige artikler må ikke under normale omstændigheder overstige 70.000 anslag. Der skal forud for indlevering rettes henvendelse til redaktionen ved ønske om publicering af større bidrag.

Alle videnskabelige artikler forsynes med et abstract på originalsproget, samt et abstract på engelsk såfremt artiklen er skrevet på dansk, tysk, svensk eller norsk – omfang max. 10 linjer.

Forfattere skal kunne dokumentere, at al rettighedsbeskyttet materiale gengives med tilladelse fra rettighedshavere.

Redaktionsproces
En typisk redaktionsproces falder i følgende faser:

  1. Redaktionen gennemlæser bidraget og giver forfatteren besked om, hvorvidt det indsendte bidrag kan optages i tidskriftet eller videresendes til peer review (hvis det indsendte bidrag er fremsendt mhp. DMOs peer reviewede del). Redaktionen begrunder et evt. afslag.
  2. Der foretages et blind peer review. Varigheden af peer review er typisk 1-2 måneder.
  3. Redaktionen fremsender peer reviewerens kommentarer. Hvis bidraget godkendes til publicering foretages en indholdsmæssig redaktion. Denne finder sted i en udveksling mellem forfatter og en redaktør på DMO.
  4. Når bidraget er tilstrækkeligt redigeret foretages en sproglig revision - igen i en udveksling mellem forfatter og redaktør. Indførelse af aftalte ændringer, korrektur, tilretning af referencer påhviler forfatteren. Substantielle indholdsmæssige ændringer er i denne fase ikke længere mulige.
  5. Med bidraget i en tilstrækkelig redigeret sproglig stand fremsendes dette til opsætning hos grafiker, hvorefter det fremsendes til spaltekorrektur hos forfatter. Efter endelig godkendelse i DMO-redaktionen publiceres bidraget.

DMO forudsætter, at redaktionsprocessen kan gennemføres ved brug af funktionen ’registrering af ændringer’ i Word (under fanen Gennemse), og at forfatter således er bekendt med denne.

Vedr. særnumre
Henvendelser vedr. særnumre rettes til Mads Walther-Hansen (mads@danishmusicologyonline.dk). Forslag bør som forudsætning for redaktionens stillingtagen ledsages af en kort indholdsmæssig beskrivelse (emne, redaktør(er), bidragsydere, oversigt over påtænkte bidrag osv.) på 1-2 sider.

I fald DMO-redaktionen godkender forslaget udpeges en person i den faste DMO-redaktion som kontakt for særnummerets redaktør(er). Sidstnævnte får status af gæsteredaktør(er).

Den faste redaktion vil i reglen skulle godkende en oversigt over peer reviewere til særnummerets bidrag. Gæsteredaktørerne udarbejder denne oversigt som skal ledsages af skriftlige tilsagn fra de pågældende peer reviewere. Endvidere skal det samlede særnummer (inkl. forord) godkendes af den faste redaktion efter endt redaktionsproces og før det sendes til opsætning. Godkendelse er en forudsætning for publikation. Redaktionsprocessen i øvrigt – indholdsmæssigt og sprogligt – påhviler gæsteredaktør(erne). Spørgsmål undervejs kan tages op med den tilknyttede kontaktperson i DMOs faste redaktion, der også varetager kontakt til grafiker i forbindelse med den endelige opsætning. Den efterfølgende spaltekorrektur påhviler gæsteredaktionen. Det samme gør aflønning af grafiker samt eventuelle konsulenter i forbindelse med udgivelser på andre sprog end dansk.